نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان ملک


با حضور درگالری مبل ملک از انواع مبلمان متنوّع، سرویس¬های خواب و ... بازدید فرمایید و در صورت تمایل خرید خود را در فضایی گرم و آرام انجام دهید.


به ازای هر 1.000.000 تومان 100 امتیاز دریافت می نمایید
تاریخ تولد

      در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ می¬گردد.

در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق می¬گیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.

 گروه برنزی


« مشترکینی که مجموع امتیازات ایشان زیر 1000 امتیاز باشد.»
      از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره‌کرد .
•    عضویت رایگان در باشگاه مشتریان مبل ملک.
•    با ثبت نام در فرم باشگاه مشتریان گالری مبل ملک، از امتیاز تشویقی نقدی بهره مند شوید و همزمان با دریافت اطلاعات و صدور امتیاز حساب مشتری شارژ میگردد .
•    3 % تخفیف در زمان خرید اوّل
•    شارژ 5 % تخفیف در خرید بعدی
•    حمل رایگان
•    مبل شویی و قالیشویی با ..... % تخفیف
مشتریانی که مجموع خرید آنها از 1000 امتیاز فراتر رود به گروه مشترکین نقره¬ای وارد می¬شوند. لازم به ذکر است که امتیازات ذخیره شده این اشخاص به گروه جدید منتقل می¬گردد.


 گروه  نقره ای:


«مشترکینی که مجموع امتیازات ایشان بین 1000الی 3000 امتیاز باشد به عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.»
      از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    عضویت رایگان در باشگاه مشتریان گالری مبل ملک
•    با ثبت نام در فرم باشگاه مشتریان گالری مبل ملک، از امتیاز تشویقی نقدیبهره¬مند شوید و همزمان با دریافت اطلاعات و صدور امتیاز حساب مشتری شارژ میگردد .
•    5 % تخفیف در زمان خرید اول
•    شارژ 8 % تخفیف در خرید بعدی
•    حمل رایگان
•    مبل شویی و  قالیشویی با ..... % تخفیف
مشتریانی که مجموع خرید آنها از  30.000.000 تومان فراتر رود در گروه مشترکین برلیانقرار می گیرند. لازم به ذکر است که امتیازات ذخیره شده این اشخاص به حساب جدید منتقل می گردد.

  گروه  طلایی:

«مشترکینی که مجموع امتیازات ایشان بین 3000الی 6000 امتیاز باشد به عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.»
      از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    عضویت رایگان در باشگاه مشتریان گالری مبل ملک
•    با ثبت نام در فرم باشگاه مشتریان گالری مبل ملک، از امتیاز تشویقی نقدیبهره¬مند شوید و همزمان با دریافت اطلاعات و صدور امتیاز حساب مشتری شارژ میگردد .
•   8 % تخفیف در زمان خرید اول
•    شارژ 10% تخفیف در خرید بعدی
•    حمل رایگان
•    مبل شویی و  قالیشویی با ..... % تخفیف
مشتریانی که مجموع خرید آنها از  60.000.000 تومان فراتر رود در گروه مشترکین برلیانقرار می گیرند. لازم به ذکر است که امتیازات ذخیره شده این اشخاص به حساب جدید منتقل می گردد.

  گروه  برلیان :


«مشتریانی که مجموع امتیازات ایشان بین 6000 الی 10.000امتیاز باشد به عنوان مشتری برلیان محسوب می-گردند.»
      از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    عضویت رایگان در باشگاه مشتریان
•    با ثبت نام در فرم باشگاه مشتریان گالری مبل ملک، از امتیاز تشویقی نقدیبهره¬مند شوید و همزمان با دریافت اطلاعات و صدور امتیاز حساب مشتری شارژ می¬گردد .

•    10 % تخفیف در زمان خرید اول
•    شارژ 12 % تخفیف در خرید بعدی
•    حمل رایگان
•    مبل شویی و  قالیشویی با ..... % تخفیف
مشتریانی که مجموع خرید آنها از  10000 امتیاز فراتر رود به گروه مشترکین دیاموند وارد می¬شوند . لازم به ذکر است که امتیازات ذخیره شده این اشخاص به حساب جدید منتقل می گردد.

  گروه دیاموند :


«مشتریانی که مجموع امتیازات ایشان بالای 10.000 امتیاز باشد به عنوان مشتری دیاموند محسوب می گردند.»
      از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    عضویت رایگان در باشگاه مشتریان
•    با ثبت نام در فرم باشگاه مشتریان گالری مبل ملک، از امتیاز تشویقی نقدیبهره¬مند شوید و همزمان با دریافت اطلاعات و صدور امتیاز حساب مشتری شارژ می¬گردد
•    12 % تخفیف در زمان خرید اول
•    شارژ 15 % تخفیف در خرید بعدی
•    حمل رایگان
•    مبل شویی و قالیشویی با ..... % تخفیف
.